تستر خرابی ولتاژ

  • DRK218 Voltage Breakdown Test Instrument

    دستگاه تست شکست ولتاژ DRK218

    دستگاه تست شکست ولتاژ DRK218 توسط کنترل کامپیوتری کنترل می شود.از طریق سیستم مدار مجتمع دیجیتال هوشمند جدید که به طور مستقل توسط شرکت ما توسعه یافته است، سیستم کنترل نرم افزار تکمیل می شود.