گرد و غبار سنج

  • DRK117 Dust Meter

    گرد و غبار سنج DRK117

    تستر درجه ضربه DRK116 مطابق با استانداردهای مربوطه است و برای آزمایش ظرفیت فیلتراسیون سوسپانسیون پالپ رقیق شده، یعنی تعیین درجه ضربه مناسب است.