BIO-RAD آمریکا

  • Bio-Rad Bole Genepulserxcell

    Bio-Rad Bole Genepulserxcell

    سیستم الکتروپوریشن Bio-Rad Bole Genepulserxcell می‌تواند نوکلئوتیدها، DNAها را به RNA، پروتئین‌ها، گلیکان‌ها، رنگ‌ها و ذرات ویروسی و موارد مشابه را وارد سلول‌های پروکاریوتی و یوکاریوتی کند.
  • CFX96TOUCH Fluorescent Quantitative PCR instrument

    دستگاه PCR کمی فلورسنت CFX96TOUCH

    PCR کمی فلورسنت CFX96Touch را می توان در زمینه های تحقیقاتی مختلفی از جمله کمی سازی اسید نوکلئیک، تجزیه و تحلیل سطح بیان ژن، تشخیص جهش ژن، تشخیص GMO و تجزیه و تحلیل خاص محصول استفاده کرد.