تستر مقاومت سطحی

  • DRK156 Surface Resistance Tester

    تستر مقاومت سطحی DRK156

    این تست متر جیبی می تواند هم امپدانس سطح و هم مقاومت در برابر زمین را با دامنه وسیعی از 103 اهم/□ تا 1012 اهم/□، با دقت 1/2 ± محدوده اندازه گیری کند.
  • DRK321B-II Surface Resistivity Tester

    تستر مقاومت سطحی DRK321B-II

    هنگامی که از تستر مقاومت سطحی DRK321B-II برای اندازه گیری مقاومت ساده استفاده می شود، فقط باید به صورت دستی در نمونه قرار گیرد بدون اینکه نتایج تبدیل به طور خودکار شمارش شود، نمونه را می توان انتخاب کرد و می توان جامد، پودر، مایع را انتخاب کرد.