تستر مقاومت در برابر شعله عمودی

  • DRK-07C 45° Flame Retardant Tester

    تستر ضد شعله 45 درجه DRK-07C

    تستر عملکرد بازدارنده شعله DRK-07C (کوچک 45 درجه) برای اندازه گیری میزان سوختن منسوجات لباس در جهت 45 درجه استفاده می شود.این ابزار توسط یک میکرو کامپیوتر کنترل می شود و ویژگی های آن عبارتند از: دقت، پایداری و قابلیت اطمینان.
  • DRK-07C 45° Flame Retardant Tester

    تستر ضد شعله 45 درجه DRK-07C

    تستر عملکرد بازدارنده شعله DRK-07C (کوچک 45 درجه) برای اندازه گیری میزان سوختن منسوجات لباس در جهت 45 درجه استفاده می شود.این ابزار توسط یک میکرو کامپیوتر کنترل می شود و ویژگی های آن عبارتند از: دقت، پایداری و قابلیت اطمینان.