تاج قلم

  • Corroform

    Corroform

    IDM استرالیایی، این ابزار توسط استرالیا IDM طراحی و تولید شده است که عمدتاً برای آزمایش ابزارهای کاغذی تا شده و اختصاصی استفاده می شود.
  • Corona pen

    تاج قلم

    کشش های مختلف مانند British Schuman، بریتانیایی داخلی 38، 40، 42، 44، 46، 48، 50 می توانند به دقت آزمایش کنند که آیا کشش سطحی فیلم پلاستیکی به مقدار قلم آزمایش می رسد یا خیر.به کاربر اجازه دهید این فیلم را بفهمد که آیا برای چاپ مناسب است یا خیر.