تستر آب بندی حرارتی

  • DRK133 Heat Seal Tester

    تستر مهر و موم حرارتی DRK133

    تستر آب بندی حرارتی DRK133 از روش آب بندی فشار حرارتی برای تعیین دمای آب بندی حرارتی، زمان آب بندی حرارتی، فشار آب بندی حرارتی و سایر پارامترهای زیرلایه های فیلم پلاستیکی، فیلم های کامپوزیت بسته بندی انعطاف پذیر، کاغذ پوشش داده شده و سایر فیلم های کامپوزیت آب بندی حرارتی استفاده می کند.مواد آب بندی حرارتی با نقاط ذوب مختلف، پایداری حرارتی، سیالیت و ضخامت، خواص آب بندی حرارتی متفاوتی را نشان می دهند و پارامترهای فرآیند آب بندی آنها ممکن است بسیار متفاوت باشد.DRK133 hea...