متر نفوذپذیری هوا

  • DRK121 Air Permeability Meter

    متر نفوذپذیری هوا DRK121

    متر نفوذپذیری هوا گوری یک روش تست استاندارد برای تخلخل، نفوذپذیری هوا و مقاومت هوا در انواع مواد است.می توان آن را برای کنترل کیفیت و تحقیق و توسعه در تولید کاغذ، پارچه، پارچه نبافته و فیلم پلاستیکی به کار برد.
  • American Gurley Gurley 4110 Air Permeability Meter

    نفوذپذیری هوای Gurley Gurley 4110 آمریکایی

    متر نفوذپذیری هوا گوری یک روش تست استاندارد برای تخلخل، نفوذپذیری هوا و مقاومت هوا در انواع مواد است.می توان آن را برای کنترل کیفیت و تحقیق و توسعه در تولید کاغذ، پارچه، پارچه نبافته و فیلم پلاستیکی به کار برد.