دستگاه تست قطره

  • DRK124 Drop Tester

    DRK124 Drop Tester

    دستگاه تست قطره DRK124 نوع جدیدی از ابزار است که مطابق با استاندارد GB4857.5 "روش تست سقوط عمودی برای تست اولیه بسته های حمل و نقل" توسعه یافته است.