تستر سوراخ کردن

  • DRK104 Electronic Cardboard Puncture Strength Tester

    تست قدرت پنچری مقوای الکترونیکی DRK104

    قدرت سوراخ شدن مقوا به کار انجام شده از طریق مقوا با یک هرم به شکل مشخص اشاره دارد.این شامل کار مورد نیاز برای شروع سوراخ کردن و پاره شدن و خم شدن مقوا به داخل سوراخ می شود.
  • DRK104A Cardboard Puncture Tester

    تستر سوراخ کردن مقوا DRK104A

    تستر سوراخ مقوایی DRK104A ابزار ویژه ای برای اندازه گیری مقاومت سوراخ شدن (یعنی قدرت سوراخ شدن) مقوای راه راه است.این ابزار دارای ویژگی های فشرده سازی سریع، تنظیم مجدد خودکار دسته عملیاتی و حفاظت ایمنی قابل اعتماد است.