انفجار تستر

  • DRK502 Aluminum Foil Burst Tester

    تستر ترکیدگی فویل آلومینیومی DRK502

    تستر ترکیدگی فویل آلومینیومی DRK502 بر اساس روش استاندارد ملی 2015 برای مواد بسته بندی دارویی طراحی شده است.این ابزار ویژه ای برای تست مقاومت شکستگی فویل آلومینیومی بسته بندی است.پارامترهای عملکرد و شاخص های فنی آن.