آشکارساز بارکد

  • DRK125B Barcode Detector

    بارکد یاب DRK125B

    بارکد یاب DRK125B بارکد یاب مجموعه ای از فناوری های نوری، مکانیکی، الکتریکی و کامپیوتری است.مطابق با استانداردهای ملی و استانداردهای ISO طراحی و تولید می شود.
  • DRK125A Barcode Detector

    بارکد یاب DRK125A

    در حال حاضر، آشکارساز بارکد DRK125A به طور گسترده در بخش های بازرسی کیفیت بارکد، صنعت پزشکی، شرکت های چاپ، شرکت های تولیدی، سیستم های تجاری، سیستم های پستی، انبارداری و سیستم های لجستیک و سایر زمینه ها استفاده می شود.