تستر لخته سازی خشک

  • DRK-LX Dry Flocculation Tester

    تستر لخته سازی خشک DRK-LX

    تست پرز خشک DRK-LX: طبق روش ISO9073-10 میزان ضایعات الیاف پارچه های نبافته را در حالت خشک آزمایش می کند.می توان از آن برای آزمایشات لخته سازی خشک بر روی پارچه های خام نبافته و سایر مواد نساجی استفاده کرد.