آنالایزر جذب کاب

  • DRK110 Bob Absorption Meter

    متر جذب باب DRK110

    تستر درجه ضربه DRK116 مطابق با استانداردهای مربوطه است و برای آزمایش ظرفیت فیلتراسیون سوسپانسیون پالپ رقیق شده، یعنی تعیین درجه ضربه مناسب است.