آنالایزر چربی

  • DRK-SOX316 Fat Analyzer

    آنالایزر چربی DRK-SOX316

    آیتم های آزمایشی: ابزاری برای استخراج و جداسازی چربی ها و سایر مواد آلی.استخراج کننده سوکسله DRK-SOX316 بر اساس اصل استخراج سوکسله برای استخراج و جداسازی چربی ها و سایر مواد آلی است.این دستگاه دارای روش استاندارد سوکسله (روش استاندارد ملی)، استخراج داغ سوکسله، استخراج چرم داغ، جریان پیوسته و استانداردهای CH پنج روش استخراج گرم است.توضیحات محصول: استخراج کننده سوکسله DRK-SOX316 از تمام شیشه و تترا فلوروئت استفاده می کند.